Měcholupská zemědělská a. s.

Rostlinná výroba

     Měcholupská zemědělská, a.s. obdělává 2640 ha zemědělské půdy. Orná půda zaujímá plochu 1850 ha, zbylých 790 ha tvoří trvalé travní porosty. Struktura pěstovaných plodin je přizpůsobena potřebám živočišné výroby a bioplynové stanice.

Kukuřice

    Dominantní plodinou je silážní kukuřice, která byla v roce 2014 pěstována na ploše cca 700 ha. Zhruba dvě třetiny vyprodukované siláže slouží jako substrát pro výrobu bioplynu, zbylá třetina je zkrmována v živočišné výrobě. Při pěstování kukuřice na svažitých pozemcíh dodržujeme Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu GAEC. Pro zabránění vodní eroze obséváme souvratě kukuřičných polích hustosetými obilninami.

Obilniny

    Z obilnin pěstujeme zejména pšenici (cca 500 – 600 ha) a ječmen (cca 200 – 300 ha). Obě tyto plodiny využíváme pro výrobu vlastních krmných směsí. Z tohoto důvodu se zaměřujeme především na krmné odrůdy.

Ostatní obilniny a pícniny

    Ostatní obilniny jako je žito a tritikale v současné době pěstujeme jako pícní plodiny pro výrobu siláží. Pro další výrobu objemných krmiv pěstuje naše společnost na ploše 100 – 150 ha víceleté pícniny a luskovinoobilní směsky. Z víceletých pícniny se jedná o jetelo či vojtěškotravní směsi. 

Olejniny

    Významnou a zároveň jedinou tržní plodinou pěstovanou na našich polích je řepka olejka. Tato plodina zaujímá plochu 250 – 330 ha. Řepka je pro nás důležitým přerušovačem osevního sledu s vysokým zastoupením obilnin. Od roku 1995 spolupracujeme se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin, pro který zakládáme na našich pozemcích poloprovozní odrůdové pokusy. Výsledky z těchto pokusů jsou významným přínosem nejen pro nás, ale zejména pro celou odbornou veřejnost.

Okopaniny

    Strukturu našich plodin doplňují konzumní brambory, které pěstujeme na ploše 4,5 – 5 ha. Většinu úrody prodáváme našim zaměstnancům, případné nadbytky jsou prodávány ostatním zájemcům.

Trvalé travní porosty

    Společnost hospodaří na cca 790 ha travalých travních porostů. Zhruba polovina plochy je využívána jako pastvina, druhá polovina pro sklizeň sena nebo snáže.

 

Úsek rostlinné vyroby zajišťuje dále provoz výrobny krmných směsí, jejíž produkce je využita pro živočišnou výrobu.